Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/nr telefonu

Adres e-mail

Wojciech Skwarek Naczelnik 2
(95) 777 02 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Harasimowicz

Zastępca Naczelnika 1
(95) 777 02 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Bajon

Główny specjalista ds. oświaty

1

(95) 777 02 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Obremski

Inspektor ds. promocji powiatu

1
(95) 777 02 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy:

1) realizacja zadań w zakresie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, określonych m.in. w ustawie - Prawo oświatowe, o systemie oświaty i ustawie - Karta Nauczyciela, w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem jednostek oświatowych,

b) opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół i placówek,

c) analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,

d) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, spraw dotyczących  wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji oraz planowania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

e) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,

f) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz powierzaniem tych stanowisk,

g) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek,

h) udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych,

i) prowadzenie spraw w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia specjalnego,

j) wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach,

k) kierowanie uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

l) przygotowywanie projektów uchwał organów powiatu w sprawach dotyczących oświaty,

m) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji wymaganych przepisami prawa oraz na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady,

n) gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,

o) współpraca z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp.

2) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących Powiat,

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu, w tym ich prezentacja na wystawach, targach i imprezach kulturalnych w kraju i za granicą,

4) organizowanie oraz współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie kultury, sportu i turystyki,

5) prowadzenie strony internetowej Powiatu oraz serwisu społecznościowego Facebook w zakresie promocyjno - informacyjnym,

6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej najważniejszych wydarzeń oraz inwestycji realizowanych przez Powiat,

7) opracowywanie informacji i sprawozdań dot. realizowanych zadań,

8) przygotowywanie informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych na potrzeby własne oraz w celu udostępniania ich środkom masowego  przekazu,

9) współpraca z mediami,

10) realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami o zasięgu powiatowym, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,

11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej,

12) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

13) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami,

14) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji tego programu,

15) wydawanie pozwoleń w zakresie sprowadzania zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,

16) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków oraz obsługą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  Powiatowej Rady Rynku Pracy, Powiatowej Rady Kobiet i Powiatowej Rady Seniorów,

17) współpraca w zakresie realizowanych zadań z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą „Nasza Chata” w Słubicach,

18) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz z NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. w zakresie zagadnień zdrowia publicznego,

19) ustalanie rocznego harmonogramu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,

20) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie programów zdrowotnych realizowanych na terenie powiatu,

21) promocja i ochrona zdrowia, w tym ochrona zdrowia psychicznego,

22) koordynowanie opracowywania oraz aktualizacji prac studialnych i prognostycznych, w tym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu,

23) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym organizowanie i udział w spotkaniach oraz przedsięwzięciach prowadzonych w ramach porozumień zawartych ze społecznościami lokalnymi innych państw,

24) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności:

a) współpraca z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radów Prawnych w Zielonej Górze w zakresie wyznaczania adwokatów i radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) sporządzanie projektów umów zlecenia zawieranych z adwokatami i radcami prawnymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c) administrowanie oraz koordynacja działań związanych z systemem informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie,

d) odbieranie  od  adwokatów  i radców prawnych  oświadczeń wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz ich przechowywanie,

e) przygotowywanie informacji i analiz oraz materiałów promocyjno - informacyjnych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w celu zamieszczenia na stronie internetowej powiatu
i w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, a także na potrzeby interesantów, wojewody i innych zainteresowanych podmiotów,

f) sporządzanie informacji zbiorczych do Ministra Sprawiedliwości i Wojewody o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

g)        obsługa spraw związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów,

25) załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem wystąpień podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością lobbingową lub podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,

26) załatwianie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji, w tym:

a) przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazania petycji do podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia,

b) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie określenia sposobu rozpatrzenia petycji,

c) zamieszczanie na stronie internetowej powiatu danych dotyczących petycji, przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji,

d) przygotowywanie projektów pism w sprawie zawiadamiania podmiotów wnoszących petycje o sposobie ich załatwienia,

e) coroczne opracowywanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim oraz jej zamieszczanie na stronie internetowej powiatu.”,

27) prowadzenie spraw związanych   z wypłatą   świadczeń   pieniężnych dla  posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

28) prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla repatriantów.

Udostępnij