Wydział Budżetu i Finansów - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

 Grażyna Neumann

Skarbnik Powiatu

109
(95) 777 02 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Prokopowicz

Główny specjalista ds. księgowych

103
(95) 777 02 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Starczewska

Główny specjalista ds. budżetu i sprawozdawczości

202
(95) 777 02 21

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Trojanowska

Inspektor ds. wynagrodzeń

103
(95) 777 02 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Czubińska

Inspektor ds.  księgowych 103
(95) 777 02 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Bieniek-Dobrzyńska

Główny specjalista ds. księgowych

201
(95) 777 02 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

1) opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,

2) przygotowanie projektów uchwał budżetowych i uchwał o wieloletniej prognozie finansowej oraz bieżące analizowanie wykonania budżetu,

3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania, zatwierdzania i realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

4) przekazywanie informacji powiatowym jednostkom organizacyjnym i wydziałom Starostwa o budżecie i jego zmianach,

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, okresowych sprawozdań z wykonania budżetu oraz innych sprawozdań,

6) przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu i informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz ocena realizacji wykorzystania środków finansowych,

7) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

8) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Starostwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

9) kontrola wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

10) dokonywanie analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

11) windykacja należności budżetowych Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

12) naliczanie wynagrodzeń i należności oraz kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

13) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i innymi instytucjami finansowymi,

14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

15) przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

16) prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług w ramach Powiatu Słubickiego.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji Rady oraz Zarządu,

2) protokołowanie obrad Rady i komisji Rady oraz Zarządu,

3) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady i Zarządu,

b) interpelacji i zapytań radnych.

4) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu oraz interpelacji i zapytań radnych zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,

6) przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego uchwał Rady i Zarządu oraz innych materiałów podlegających publikacji,

7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

8) sporządzanie sprawozdań z działalności Rady i Zarządu,

9) sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą i rozliczeniem należności przysługujących radnym,

10) prowadzenie dokumentacji związanej z dyżurami oraz ze szkoleniami radnych,

11) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

12) prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną Rady,

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz innymi oświadczeniami składanymi przez radnych, członków Zarządu i pracowników Starostwa,

14) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność Powiatu
i Starostwa, w szczególności Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa, Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa, ich nowelizacji oraz udział w opracowywaniu innych aktów wewnętrznych,

15) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej,

16) prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Starosty oraz przekazywanie ich odpisów do realizacji zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek,

17) koordynowanie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,

18) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

19) prowadzenie zbioru porozumień dot. spraw powierzonych innym jednostkom i spraw przejętych od innych jednostek,

20) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiat.

21) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu,

22) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty oraz Biura Obsługi Interesanta,

23) protokołowanie spotkań kadry kierowniczej Starostwa i nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z protokołów,

24) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - z wyłączeniem kierowników jednostek oświatowych,

25) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wpłat na PFRON oraz składanie Zarządowi PFRON informacji miesięcznych i rocznych - w przypadku zwolnienia z tych wpłat,

26) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

27) prowadzenie dokumentacji związanej z zakładową działalnością socjalną,

28) prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Starostwa,

29) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, w tym organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

30) koordynowanie spraw związanych z odbywaniem przez pracowników służby przygotowawczej oraz przeprowadzaniem egzaminu kończącego tę służbę,

31) koordynowanie spraw związanych z obsługą informatyczną Starostwa,

32) wykonywanie zadań związanych z wyborami,

33) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,

34) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń Starostwa,

35) zapewnienie sprawnego działania urządzeń i instalacji oraz utrzymania porządku
i czystości w budynku Starostwa oraz w obrębie posesji,

36) zapewnienie terminowego wykonywania okresowych przeglądów obiektów, urządzeń i instalacji wynikających z ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,

37) załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

38) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

39) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Starostwa,

40) ustalanie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzanie dokumentacji z tym związanej,

41) gospodarowanie środkami transportowymi,

42) zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,

43) zabezpieczenie wykonywania zadań służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,

44) sporządzanie aktualnego schematu struktury organizacyjnej Starostwa, zapewnienie, utrzymanie i nadzorowanie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego budynku Starostwa,

45) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji powiatowych, w tym ich planowanie, kalkulacja kosztów, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, załatwianie wymaganych pozwoleń, opinii i uzgodnień, monitorowanie przebiegu inwestycji, zapewnianie nadzoru inwestorskiego, udział w komisjach odbiorowych,

46) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień w trybach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz wg procedur wewnętrznych określonych w odrębnym regulaminie, udział w komisjach przetargowych, planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

47) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez powiat obowiązków wspólnika NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.

Udostępnij