Wydział Organizacyjny - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko
służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

 Anna Żybort

Naczelnik

101
(95) 777 02 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Łopata

Zastępca Naczelnika 

108
(95) 777 02 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanisława Urban

Inspektor ds. kadrowo-szkoleniowych

105
(95) 777 02 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Trojanowska

podinspektor ds. kadrowo - szkoleniowych

105
(95) 777 02 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Gonisiewska

Inspektor ds. kadrowo-szkoleniowych 105
(95) 777 02 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Klimowicz 

podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Sekretariat

(95) 777 02 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Adamczewska

podinspektor ds. obsługi interesantów

BOI
(95) 777 02 00
(95) 777 02 05 -fax
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edyta Rojna Główny specjalista ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu

110

(95) 777 02 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamil Adamczyk podinspektor ds. administracyjnych 

108

(95) 777 02 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady,
 2. komisji Rady i Zarządu,protokołowanie obrad Rady, komisji Rady i Zarządu,
 3. prowadzenie rejestrów:
  1. uchwał Rady i Zarządu,
  2. wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji i wniosków radnych.
 1. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 2. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
 3. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
 4. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami radnych oraz przekazywanie oświadczeń majątkowych właściwym urzędom skarbowym,
 6. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą i rozliczeniem należności przysługujących radnym,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z dyżurami oraz ze szkoleniami radnych,
 8. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 9. opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz ich nowelizacji,
 10. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej,
 11. prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 12. prowadzenie zbioru porozumień dot. spraw powierzonych innym jednostkom i spraw przejętych od innych jednostek,
 13. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Starosty,
 14. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiat,
 15. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu,
 16. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty oraz Biura Obsługi Interesanta,
 17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez powiat obowiązków wspólnika NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.,
 18. koordynowanie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,
 19. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem kierowników jednostek oświatowych,
 20. koordynowanie szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 21. prowadzenie dokumentacji związanej z zakładową działalnością socjalną,
 22. prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Starostwa,
 23. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, w tym organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 24. obsługa informatyczna Starostwa,
 25. wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 26. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 27. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń Starostwa,
 28. zapewnienie sprawnego działania urządzeń i instalacji oraz utrzymania porządku i czystości w budynku Starostwa oraz w obrębie posesji,
 29. zapewnienie terminowego wykonywania okresowych przeglądów obiektów, urządzeń i instalacji wynikających z ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 30. załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
 31. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 32. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Starostwa,
 33. ustalanie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzanie dokumentacji z tym związanej,
 34. gospodarowanie środkami transportowymi,
 35. zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
 36. zabezpieczenie wykonywania zadań służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 37. sporządzanie aktualnego schematu struktury organizacyjnej Starostwa, zapewnienie, utrzymanie i nadzorowanie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego budynku Starostwa,
 38. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień w trybach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych wg procedur wewnętrznych określonych w odrębnym regulaminie, udział w komisjach przetargowych, planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Udostępnij