Aktualności dla organizacji pozarządowych - Powiat Słubicki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 595.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią § 10 Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., który stanowi załącznik do Uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/212/13 z dnia 26 listopada 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r. poz. 2648)

Zarząd Powiatu Słubickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadań i przewidziane środki na ich realizację.


Zarząd Powiatu Słubickiego przeznacza kwotę 45 000 zł na realizację następujących zadań publicznych:

 1. 1.Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej tj.:

"Organizację i prowadzenie na terenie Powiatu Słubickiego, działań sportowych o charakterze turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o puchar Starosty Słubickiego".

Kwota przeznaczonych środków na realizacje zadania: 25 000 zł

Sposób realizacji: w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

 1. 2.Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.;

"Organizację i prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, obchodów świąt patriotycznych, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu słubickiego"

Kwota przeznaczonych środków na realizacje zadania: 5 000 zł

Sposób realizacji: w formie wspierania realizacji zadania publicznego

 1. 3.Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie ochrony i promocji zdrowia tj.;

"Organizację i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie powiatu słubickiego"

Kwota przeznaczonych środków na realizacje zadania: 5 000 zł

Sposób realizacji: w formie wspierania realizacji zadania publicznego

 1. 4.Rodzaj zadania publicznego: Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

"Prowadzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu słubickiego"

Zakres zadania:

Wsparcie merytoryczne i informacyjne organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu słubickiego poprzez:

 1. a) zorganizowanie co najmniej 5 szkoleń z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zdania publicznego,
 2. b) przeprowadzenie, co najmniej 90 godzin doradztwa z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, pozyskiwania środków, przygotowania ofert realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego,
 3. c) informowanie organizacji pozarządowych o bieżących możliwościach pozyskania środków za pomocą strony internetowej i serwisów społecznościowych.

Kwota przeznaczonych środków na realizacje zadania: 10 000 zł

Sposób realizacji: w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Oferty należy składać do 28 lutego 2014 roku w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słubicach).

1.Szczegóły dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych określa załącznik Nr 1 do uchwały do uchwały Nr 389/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 5 lutego 2014 r. (w załączeniu)

 1. 2. Oferty należy składać na formularzu - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) - stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
 2. 3. Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zadania uzyskają wsparcie, zostanie podpisana umowa, której ramowy wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 3. 4Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w wyniku konkursu uzyskają dotację, po zrealizowaniu zadania zobowiązane 
  są do złożenia sprawozdania, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) 
  - stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.

Treść uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z załącznikiem:

pdfUchwała Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 107/15.pdf333.2 KB

 

Treść uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

pdfUchwała Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 116/15.pdf32.97 KB

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze:

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

-  wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-  wspieranie ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące kryteria:

-  nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,

-  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice)  lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa w terminie do 29 marca 2016 roku (decyduje data wpływu).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Link do formularza zgłoszeniowego

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe przepisy, które będą dotyczyły stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych czy związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Opisujemy sześć najważniejszych zmian w przepisach dla stowarzyszeń.

1. Wystarczy 7 członków zamiast 15

To podstawowa zmiana. Spada liczba członków wymaganych do tego, aby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem. Dotychczas stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) do swojego działania potrzebowały liczby 15 osób. Od 20 maja 2016 r. wymagana liczba zmniejsza się do 7 osób. Oznacza to, że stowarzyszenia będą mogły zrewidować liczbę swoich członków i np. wykreślić z listy członków osoby nie angażujące się w życie organizacji.

2. Zmiany w KRS bez opłat

Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszając zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w statucie) nie będą musiały wnosić opłat lub składać wniosków o zwolnienie z opłaty. Dotychczas oddziały KRS nie działały spójnie w tej sprawie. Część zwalniała stowarzyszenia z opłat, inne tego nie robiły. Od 20 maja 2016 r. wszystkie zmiany w KRS dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej nie podlegają opłatom.

3. Podpisywanie umów z członkami zarządu po nowemu

Wchodząca w życie nowelizacja dodała do ustawy w artykule 11, ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Co to oznacza dla stowarzyszeń? Oznacza to, że po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to też aneksów) zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka organu kontroli wewnętrznej (najcześciej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez walne zebranie członków.

W pierwszym przypadku organ kontroli wewnętrznej – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę lub osoby do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Drugie rozwiązanie, to powołanie przez walne zebranie członków pełnomocnika. Wybierając to rozwiązanie, warto wskazać więcej niż jedną osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika. Da to większą elastycznośc w działaniu i zabezpieczy stowarzyszenie w sytuacji, w której pełnomocnik będzie nieosiągalny. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę organizacji i jej adres, numer identyfikacyjny (np. nr KRS), dane płenomocnika (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego) oraz opis przedmiotu pełnomocnictwa.

4. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem

Ta zmiana wymaga od stowarzyszeń przejrzenia swoich statutów. Nowelizacja dodaje nowe określenie tego co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia w swoich statutach muszą określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją czy nie.

Co to oznacza? Nawet jeśli w praktyce członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią swoje funkcje zarządcze społecznie – nie pobierając za nie wynagrodzenia, to stowarzyszenie musi uregulować tę kwestię w swoim statucie. Czyli jeśli statut stowarzyszenia w żaden sposób nie odnosi się do kwestii otrzymywania wynagrodzenia (lub nie otrzymywania wynagrodzenia) przez członków zarządu, to trzeba takie zapisy wprowadzić.
Czas na dostosowanie statutu stowarzyszenia do nowych przepisów mamy do 20 maja 2018 r.

5. Zmiany dla terenowych jednostek organizacyjnych

To duża zmiana, która dotknie stowarzyszenia o rozbudowanych strukturach. Dotychczas przepisy ustawy wskazywały, że stowarzyszenie, które zamierza tworzyć jednostki organizacyjne, ma obowiązek określenia w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia ich jednostek.

Od teraz ustawa dookreśla jakie informacje w swoim statucie musi zawrzeć stowarzyszenie posiadające jednostki terenowe. Dotyczą one m.in. zasad tworzenia i rozwiązania jednostki terenowej, struktury organizacyjnej czy organów jednostki. Pełną informację na ten temat można znaleźć w artykułach 10a. i 10b. nowelizowanej ustawy.

Tutaj również czas na dostosowanie statutów stowarzyszeń mamy do 20 maja 2018 r.

6. Rewolucja w stowarzyszeniach zwykłych

Największe zmiany dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Dotychczas ta forma prawna ze względu na brak osobowości prawnej, nie była specjalnie popularną formą działalności społecznej. Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe zyskają ułomną osobowość prawną, co zwiększy ich realne możliwości działania. Bez zmian pozostaje liczba osób potrzebna do założenia stowarzyszenia zwykłego. Nadal będą to minimum 3 osoby. Od teraz stowarzyszenia zwykłe będą mogły posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną). Największe zmiany dotyczą możliwości finansowania działań. Dotychczas stowarzyszenia zwykłe mogły utrzymywać się wyłączenie ze składek członkowskich. Od teraz będą mogły m.in. otrzymywać dotacje od administracji na realizację zadań publicznych, otrzymywać darowizny i spadki, czy prowadzić zbiórki publiczne. Będą mogły nabyć majątek (np. kupić lokal) i ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego (po spełnieniu wymogów) – tym samym otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe nadal nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Ostatnia zmiana to możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Od teraz ustawa daje taką możliwość po spełnieniu opisanych w niej wymogów.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z doradcami:

Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. (+48) 884 309 488
e-mail: sektor3(malpa)fundacjacp.org

źródło: http://sektor3.slubice.pl/od-20-maja-2016-r-wchodza-w-zycie-wazne-zmiany-w-prawie-dla-stowarzyszen/

Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspieranie ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Słubicach, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać e-mailem na adres: m.tomasik(malpa)powiatslubicki.pl w terminie do 12 grudnia 2016 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do tut. Starostwa).

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słubickiego.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

link do formularza zgłoszeniowego