Modernizacja dróg powiatowych łączących Ośno Lub. z przejściem granicznym w Kostrzynie nad Odrą. - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

1) Etap I

Wartość inwestycji - 2.067.943,76 Euro (8.685.363,80 zł wg  1 EU=4,2 zł)

¡   udział PHARE CBC - 1.549.096,67 Euro (6.506.206 zł)

¡   udział własny powiatu - 518.847,09 Euro (2.179.157 zł ) + 22% VAT (479.419 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 9.164.782,80 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

¡   inżynier kontraktu - 317.200,00 zł

¡   dokumentacja przetargowa - 48.800,00 zł

Łączny koszt inwestycji po stronie powiatu - 3.024.576 zł, w tym pozyskane środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury  w 2004 i 2005 roku - 1.648.000 zł (faktyczne zaangażowane środki z budżetu powiatu - 1.376.576 zł)

2) Etap II

Wartość inwestycji - 599.733,56 Euro (2.362.218,55 zł )

- udział PHARE CBC - 450.903.33 Euro (1.776.009,02 zł)

- udział własny powiatu - 148.830,23 Euro (586.209,53 zł) + 22% VAT (128.966,10 zł)

Wartość inwestycji z podatkiem VAT 22% od udziału własnego : 2.491.184,65 zł.

Dodatkowe koszty inwestycji :

- inżynier kontraktu - 83.726,16 zł.

W ramach powyższych zadań realizowanych w latach 2005-2006 dokonano przebudowy 16,83 km dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, odwodnienie, oświetlenie miejscowości) oraz wybudowano 4,12 km ścieżek rowerowych.

Zakończona inwestycja w znaczący sposób wpłynęła na poprawę układu komunikacyjnego powiatu, zwiększyła bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój przygranicznego ruchu turystycznego.

Wielkość i zakres wykonanych robót stanowi w skali powiatów jedną z większych inwestycji w kraju. W istotny sposób pokazuje to wielkość udziału zmodernizowanych dróg w całości sieci dróg powiatowych powiatu słubickiego, stanowiący 7,52 % - przy średniej krajowej wynoszącej poniżej 3%. 

Udostępnij