Informator - Powiat Słubicki

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 23.04.2024 r. godz. 12.03 – przymrozki – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 z dnia 23.04.2024 r. godz. 12.03 – przymrozki – 1 stopień.

23.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Za nami kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Za nami kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

23.04.2024
×There is no translation available.O aktualnej sytuacji dotyczącej wścieklizny, a także o…
900-lecie diecezji lubuskiej uczczono w Ośnie Lubuskim

900-lecie diecezji lubuskiej uczczono w Ośnie Lubuskim

22.04.2024
×There is no translation available.Niesamowite muzyczne doznania połączone z podniosłą…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 z dnia 20.04.2024 r. godz. 12.12 – przymrozki – 1 stopień.

20.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Która apteka czynna w weekendowe noce?

Która apteka czynna w weekendowe noce?

19.04.2024
×There is no translation available.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 z dnia 15.04.2024 r. godz. 23.04 – burze – 1 stopień.

16.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 z dnia 15.04.2024 r. godz. 11.26 – burze – 1 stopień.

15.04.2024
×There is no translation available.Powiat Słubicki informuje: IMGW wydał ostrzeżenie 1…
Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

Karty na stół! Najważniejsza impreza brydżowa w województwie pod patronatem starosty

15.04.2024
×There is no translation available.Przyjazna atmosfera, wartościowe nagrody i... cóż za…

Informator

There is no translation available.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze:

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

-  wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-  wspieranie ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące kryteria:

-  nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,

-  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego (ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice)  lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa w terminie do 29 marca 2016 roku (decyduje data wpływu).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Link do formularza zgłoszeniowego

There is no translation available.

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe przepisy, które będą dotyczyły stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych czy związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r. Opisujemy sześć najważniejszych zmian w przepisach dla stowarzyszeń.

1. Wystarczy 7 członków zamiast 15

To podstawowa zmiana. Spada liczba członków wymaganych do tego, aby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem. Dotychczas stowarzyszenia (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) do swojego działania potrzebowały liczby 15 osób. Od 20 maja 2016 r. wymagana liczba zmniejsza się do 7 osób. Oznacza to, że stowarzyszenia będą mogły zrewidować liczbę swoich członków i np. wykreślić z listy członków osoby nie angażujące się w życie organizacji.

2. Zmiany w KRS bez opłat

Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszając zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. zmiany w statucie) nie będą musiały wnosić opłat lub składać wniosków o zwolnienie z opłaty. Dotychczas oddziały KRS nie działały spójnie w tej sprawie. Część zwalniała stowarzyszenia z opłat, inne tego nie robiły. Od 20 maja 2016 r. wszystkie zmiany w KRS dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej nie podlegają opłatom.

3. Podpisywanie umów z członkami zarządu po nowemu

Wchodząca w życie nowelizacja dodała do ustawy w artykule 11, ustęp 4, o następującym brzmieniu:

„W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).”

Co to oznacza dla stowarzyszeń? Oznacza to, że po 20 maja 2016 r. wszelkiego rodzaju umowy (dotyczy to też aneksów) zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez członka organu kontroli wewnętrznej (najcześciej członka komisji rewizyjnej) lub pełnomocnika powołanego przez walne zebranie członków.

W pierwszym przypadku organ kontroli wewnętrznej – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę lub osoby do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Drugie rozwiązanie, to powołanie przez walne zebranie członków pełnomocnika. Wybierając to rozwiązanie, warto wskazać więcej niż jedną osobę, która będzie pełniła funkcję pełnomocnika. Da to większą elastycznośc w działaniu i zabezpieczy stowarzyszenie w sytuacji, w której pełnomocnik będzie nieosiągalny. Pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę organizacji i jej adres, numer identyfikacyjny (np. nr KRS), dane płenomocnika (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego) oraz opis przedmiotu pełnomocnictwa.

4. Zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem

Ta zmiana wymaga od stowarzyszeń przejrzenia swoich statutów. Nowelizacja dodaje nowe określenie tego co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Od teraz stowarzyszenia w swoich statutach muszą określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją czy nie.

Co to oznacza? Nawet jeśli w praktyce członkowie zarządu stowarzyszenia pełnią swoje funkcje zarządcze społecznie – nie pobierając za nie wynagrodzenia, to stowarzyszenie musi uregulować tę kwestię w swoim statucie. Czyli jeśli statut stowarzyszenia w żaden sposób nie odnosi się do kwestii otrzymywania wynagrodzenia (lub nie otrzymywania wynagrodzenia) przez członków zarządu, to trzeba takie zapisy wprowadzić.
Czas na dostosowanie statutu stowarzyszenia do nowych przepisów mamy do 20 maja 2018 r.

5. Zmiany dla terenowych jednostek organizacyjnych

To duża zmiana, która dotknie stowarzyszenia o rozbudowanych strukturach. Dotychczas przepisy ustawy wskazywały, że stowarzyszenie, które zamierza tworzyć jednostki organizacyjne, ma obowiązek określenia w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia ich jednostek.

Od teraz ustawa dookreśla jakie informacje w swoim statucie musi zawrzeć stowarzyszenie posiadające jednostki terenowe. Dotyczą one m.in. zasad tworzenia i rozwiązania jednostki terenowej, struktury organizacyjnej czy organów jednostki. Pełną informację na ten temat można znaleźć w artykułach 10a. i 10b. nowelizowanej ustawy.

Tutaj również czas na dostosowanie statutów stowarzyszeń mamy do 20 maja 2018 r.

6. Rewolucja w stowarzyszeniach zwykłych

Największe zmiany dotyczą stowarzyszeń zwykłych. Dotychczas ta forma prawna ze względu na brak osobowości prawnej, nie była specjalnie popularną formą działalności społecznej. Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe zyskają ułomną osobowość prawną, co zwiększy ich realne możliwości działania. Bez zmian pozostaje liczba osób potrzebna do założenia stowarzyszenia zwykłego. Nadal będą to minimum 3 osoby. Od teraz stowarzyszenia zwykłe będą mogły posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną). Największe zmiany dotyczą możliwości finansowania działań. Dotychczas stowarzyszenia zwykłe mogły utrzymywać się wyłączenie ze składek członkowskich. Od teraz będą mogły m.in. otrzymywać dotacje od administracji na realizację zadań publicznych, otrzymywać darowizny i spadki, czy prowadzić zbiórki publiczne. Będą mogły nabyć majątek (np. kupić lokal) i ubiegać się o statut organizacji pożytku publicznego (po spełnieniu wymogów) – tym samym otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe nadal nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Ostatnia zmiana to możliwość przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Od teraz ustawa daje taką możliwość po spełnieniu opisanych w niej wymogów.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z doradcami:

Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. (+48) 884 309 488
e-mail: sektor3(malpa)fundacjacp.org

źródło: http://sektor3.slubice.pl/od-20-maja-2016-r-wchodza-w-zycie-wazne-zmiany-w-prawie-dla-stowarzyszen/

There is no translation available.

Zarząd Powiatu Słubickiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspieranie ochrony i promocji zdrowia.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Słubicach, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać e-mailem na adres: m.tomasik(malpa)powiatslubicki.pl w terminie do 12 grudnia 2016 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do tut. Starostwa).

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Słubickiego.

Praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny.

Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

link do formularza zgłoszeniowego

There is no translation available.

pdf471_18-NABOR_NA_CZLONKOW_KOMISJI.pdf2.39 MB

There is no translation available.

Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów. Powiatowa Rada Seniorów jest zespołem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych, współpracuje z Zarządem Powiatu Słubickiego i Radnymi Powiatowymi w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i polityki senioralnej. Zgodnie z zapisami statutu Powiatowej Rady Seniorów, składa się ona z osób delegowanych z organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów. 

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy organizacje seniorskie, do zgłaszania swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Seniorów.

Zgłoszenia w terminie do 5 lutego 2018r., prosimy składać pisemnie na Karcie Zgłoszeń - druku będącym załącznikiem do statutu Powiatowej Rady Seniorów na adres :

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

Uchwała o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów wraz ze statutem oraz edytowalną Kartą Zgłoszenia jest dostępna na stornie internetowej powiatu www.powiatslubicki.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w dziale aktualności.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słubicach w Wydziale Spraw Społecznych,  pok. nr 5 i 6, pod numerami telefonów 95 759 20 29, 95 759 20 28.

pdfuchwała w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Seniorów.pdf,1.15 MB

docxZał. do uchwały - Karta Zgłoszenia na członka Powiatowej Rady Seniorów.docx13.56 KB

There is no translation available.

Treść uchwały w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikiem:

pdfUchwała Zarządu Powiatu Nr 90/155.92 MB