There is no translation available.

Porządek sesji

Porządek XIX sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2012 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
 13. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2011 rok.
 14. Informacja z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2011 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2011 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w zakresie zapobiegania bezrobociu za rok 2011.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2011 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2011 rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XIX sesję Rady Powiatu Słubickiego

pdfSprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XIX.406.35 KB

pdfProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie - DRUK NR 2/XIX.816.92 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 rok - DRUK NR 3/XIX.949.05 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 - DRUK NR 4/XIX.844.56 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2012 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - DRUK NR 5/XIX.1.47 MB

pdfProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r. - DRUK NR 6/XIX.563.57 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - DRUK NR 7/XIX.243.33 KB

pdfProjekt uchwały o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok - DRUK NR 8/XIX.232.92 KB

pdfSprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2011 rok - DRUK NR 9/XIX.751.73 KB

pdfInformacja z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach sp. z o.o. - DRUK NR 10/XIX.1.13 MB

pdfSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 11/XIX.1.52 MB

pdfSprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i sytuacji na lokalnym rynku pracy za rok 2011 r. - DRUK NR 12/XIX 3.72 MB oraz

pdfsprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w zakresie zapobiegania bezrobociu za rok 2011 - DRUK NR 12A/XIX.758.68 KB

pdfSprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 13/XIX.766.12 KB

pdfSprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2011 rok - DRUK NR 14/XIX.1.16 MB

pdfSprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - DRUK NR 15/XIX.542.25 KB

Protokół z sesji

Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Słubickiego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Share