There is no translation available.

Porządek sesji

Porządek XVII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 31 stycznia 2012 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej a 2011 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2012 rok: 
  A)  Komisji Sfery Społecznej,
  B)  Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji:
  A) Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach,
  B) Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie woli założenia Przedszkola Specjalnego w Słubicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2012 -2015.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Wykaz materiałów

Wykaz materiałów
na XVII sesję Rady Powiatu Słubickiego 

pdfSprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji - DRUK NR 1/XVII.369.42 KB

pdfSprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok - DRUK NR 2/XVII.47.93 KB

pdfSprawozdanie z działalności za 2011 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2012 rok: A) Komisji Sfery Społecznej - DRUK NR 3A/XVII, B) Komisji Budżetowo - Gospodarczej - DRUK NR 3B/XVII.430.35 KB

pdfPodjęcie uchwał w sprawie likwidacji: A) Liceum Technicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach - DRUK NR 4A/XVII, B) Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach - DRUK NR 4B/XVII.213.26 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie woli założenia Przedszkola Specjalnego w Słubicach - DRUK NR 5/XVII.109.79 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 r., na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRUK NR 6/XVII.268.33 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Słubickim na lata 2012 -2015 - DRUK NR 7/XVII.628.3 KB

pdfProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok - DRUK NR 8/XVII.125.63 KB

pdfSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r. - DRUK NR 9/XVII.373.22 KB

Protokół z sesji

Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Słubickiego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Share