There is no translation available.

Porządek sesji

Porządek XIII sesji
Rady Powiatu Słubickiego
w dniu 25 października 2011 roku o godz. 1300

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Słubickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Informacja Starosty oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Słubickiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli:
  a)przygotowania Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach do nowego roku szkolnego 2011/2012,
  b)działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011- 2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok.
 11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Protokół z sesji

Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Słubickiego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

Share