Rezerwacja wizyty do rejestracji pojazdu

 

Płatności online oraz statusy dokumentów komunikacyjnych

 

Godziny pracy Aptek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Rachunki bankowe

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory dokumentów

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Starosta Słubicki ogłasza nabór uczestników do projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

 

Starosta Słubicki informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych - tj. budżetu państwa.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub z powodu niepełnosprawności.

 Uczestnik Projektu uprawniony jest do otrzymania bezpłatnego zestawu komputerowego z dostępem do Internetu na podstawie Umowy użyczenia i będzie miał obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. Przekazanie zestawu komputerowego z dostępem do Internetu nastąpi po zakończeniu szkolenia komputerowego i podpisaniu umowy użyczenia ww. zestawu komputerowego zakupionego w ramach Projektu.

 

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w Projekcie są:

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społeczne i/lub świadczeń rodzinnych (Grupa A);

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

a)      osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

b)      osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

c)      rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

a)    rodzicom, jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka,

b)    opiekunowi faktycznemu dziecka,

c)    osobie uczącej się.

2) Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Słubickiego (Grupa B);

3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (Grupa C);

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D);

 a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

b)  rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób  niepełnosprawnych.

5) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (Grupa E);

6)  Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaĹşnik: "Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym" opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (Grupa F).

 Miejsca i sposób pobierania i składania Formularza rekrutacyjnego:

1)    Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice;

2)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ul. Sienkiewicz 28, 69-100 Słubice - sekretariat.

Formularz oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.powiatslubicki.pl

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 17 lipca 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r., od godziny 8.00 do godziny 15.30, w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice; i sekretariacie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ul. Sienkiewicz 28, 69-100 Słubice - sekretariat.

Formularze rekrutacyjne, które wpłyną po dniu 22 sierpnia 2014 r., po godzinie 15.30, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

W każdym przypadku za datę złożenia Formularza uważać się będzie datę jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Słubicach, potwierdzonego pieczęcią "datownika" z oznaczeniem godziny wpływu.

Formularze rekrutacyjne złożone po terminie oraz niewypełnione nie podlegają rozpatrzeniu, a osoby zainteresowane nie wezmą udziału w rekrutacji.

W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 40 uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wnioskodawców ocenione negatywnie zostaną odrzucone  z procesu rekrutacji. Poprawne wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu nadsyłania dokumentów aplikacyjnych w przypadku niewyłonienia spośród nadesłanych zgłoszeń wymaganej liczby Beneficjentów ostatecznych, o czym Beneficjent poinformuje na stronie www.powiatslubicki.pl  i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słubicach.

Szczegóły naboru określone są w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie który można znaleĹşć poniżej:

autor:
data wstawienia:
ostatnio zmienil:
ostatnia aktualizacja:

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Administrator
ostatnia aktualizacja: 13.10.2014 08:07
  • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
  • Dziennik Polski
  • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
0722345