Wydział Organizacyjny

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Stanowisko
służbowe

Pokój/
nr telefonu

Adres e-mail

Beata Chowaniec

Naczelnik

101
(95) 759 20 19

b.chowaniec(malpa)powiatslubicki.pl

Paweł Kowalczyk

Zastępca Naczelnika

111
(95) 759 20 14

p.kowalczyk(malpa)powiatslubicki.pl

Bogusława Waszak

Główny specjalista ds. kadrowo-szkoleniowych

209
(95) 759 20 37

b.waszak(malpa)powiatslubicki.pl

Kamila Ulińska

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

105
(95) 759 20 22

k.ulinska(malpa)powiatslubicki.pl

Stanisława Urban

Podinspektor ds. kadrowo-szkoleniowych

209
(95) 759 20 37

s.urban(malpa)powiatslubicki.pl

Radosław Dudek

Podinspektor ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją

111
(95) 759 20 14

r.dudek(malpa)powiatslubicki.pl

Teresa Magniewska

Podinspektor ds. administracyjnych

110
(95) 759 20 20

t.magniewska(malpa)powiatslubicki.pl

Aleksandra Waniorek-Domańska

Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu

110
(95) 759 20 20

a.waniorek-domanska(malpa)powiatslubicki.pl

Renata Nester

Podinspektor ds. obsługi interesantów

BOI
(95) 759 20 10
(95) 759 20 11 -fax

boi(malpa)powiatslubicki.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady,
 2. komisji Rady i Zarządu,protokołowanie obrad Rady, komisji Rady i Zarządu,
 3. prowadzenie rejestrów:
  1. uchwał Rady i Zarządu,
  2. wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji i wniosków radnych.
 1. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych zainteresowanym komórkom organizacyjnym i kierownikom jednostek oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
 2. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
 3. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
 4. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami radnych oraz przekazywanie oświadczeń majątkowych właściwym urzędom skarbowym,
 6. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą i rozliczeniem należności przysługujących radnym,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z dyżurami oraz ze szkoleniami radnych,
 8. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 9. opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz ich nowelizacji,
 10. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej,
 11. prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 12. prowadzenie zbioru porozumień dot. spraw powierzonych innym jednostkom i spraw przejętych od innych jednostek,
 13. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Starosty,
 14. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiat,
 15. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu,
 16. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty oraz Biura Obsługi Interesanta,
 17. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez powiat obowiązków wspólnika NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.,
 18. koordynowanie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz w tym zakresie,
 19. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem kierowników jednostek oświatowych,
 20. koordynowanie szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 21. prowadzenie dokumentacji związanej z zakładową działalnością socjalną,
 22. prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki Starostwa,
 23. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, w tym organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 24. obsługa informatyczna Starostwa,
 25. wykonywanie zadań związanych z wyborami,
 26. przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 27. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń Starostwa,
 28. zapewnienie sprawnego działania urządzeń i instalacji oraz utrzymania porządku i czystości w budynku Starostwa oraz w obrębie posesji,
 29. zapewnienie terminowego wykonywania okresowych przeglądów obiektów, urządzeń i instalacji wynikających z ustawy - Prawo budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 30. załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
 31. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 32. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Starostwa,
 33. ustalanie wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzanie dokumentacji z tym związanej,
 34. gospodarowanie środkami transportowymi,
 35. zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
 36. zabezpieczenie wykonywania zadań służby bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 37. sporządzanie aktualnego schematu struktury organizacyjnej Starostwa, zapewnienie, utrzymanie i nadzorowanie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego budynku Starostwa,
 38. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji powiatowych, w tym ich planowanie, kalkulacja kosztów, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, załatwianie wymaganych pozwoleń, opinii i uzgodnień, monitorowanie przebiegu inwestycji, zapewnianie nadzoru inwestorskiego, udział w komisjach odbiorowych,
 39. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień w trybach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych wg procedur wewnętrznych określonych w odrębnym regulaminie, udział w komisjach przetargowych, planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
autor: Magdalena Jeżak-Tomasik
data wstawienia: 04.03.2015 14:31
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 03.08.2017 08:02

Powiat Słubicki

Cybinka
Cybinka
Górzyca
Górzyca
Ośno Lubuskie
Ośno Lubuskie
Rzepin
Rzepin
Słubice
Słubice

Starostwo Powiatowe

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

tel. 95 759 20 10

fax 95 759 20 11

 

autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 07:54
ostatnio zmienil: Administrator
ostatnia aktualizacja: 13.10.2014 08:07
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
 • Dziennik Polski
 • Monitor Polski
autor: Administrator
data wstawienia: 13.10.2014 08:26
ostatnio zmienil: Radosław Dudek
ostatnia aktualizacja: 14.04.2017 13:08
Projekt i wykonanie: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
Copyright 2010 by Powiat Słubicki
Od 15.11.2010 stronę wyświetlono:
0700591